Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete

2014. március/első szám

Ajánlások rövid és közép távú intézkedésekre

Az MKKSZ javaslatai a közszolgálati dolgozók kereseti helyzetének a javítására

Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének helyzetértékelése

Az elmúlt hat évben a közszolgálati keresetek reálértéke drasztikusan csökkent. Ennek oka mindenekelőtt az, hogy a bértarifák hat éve változatlanok, megszűnt a 13. havi fizetés, jutalmazásra nincs forrás, és jelentősen csökkentek (vagy végképp megvonták) a béren kívüli juttatásokat.

A közszférában dolgozók létszáma jelenleg kb. 660 ezer fő. A munkavállalók mintegy 30 %-a nem a reá irányadó illetménytábla szerinti fizetést kapja, hanem közel 40 ezer fő a minimálbért, illetve 145-150 ezer fő fizetése - függetlenül a képzettségtől és a szolgálati időtől a szakmunkás bérminimummal egyenlő. (A minimálbér nettó összege 66.483 Forint = kb. 210 Euro, a szakmunkás bérminimum nettó összege 77.290 Forint = kb. 250 Euro)

A hírlevelünk táblázatai mutatják a minimálbér-, és a garantált bérminimum közalkalmazotti-, és köztisztviselői-, kormánytisztviselői bértáblákra gyakorolt hatását.A közszolgálati munkajövedelem reálértékének csökkenése nagyobb arányú volt, mint a gazdaság teljesítményének romlása, és ellentétes a közszféra növekvő munkateljesítményével. Ez a helyzet, rövid időn belül a közszolgáltatások színvonalában is kedvezőtlen irányú változásokat indíthat el.

Meggyőződésünk, hogy napjainkban a közszolgálati bérrendezés már nemcsak érdekvédelmi, munkavállalói, hanem alapvető szakmapolitikai érdek is. A jelenleg folyó generációváltás különösen hangsúlyossá teszi a jövedelmi helyzet jelentős javítását, mert fiatal, felkészült szakemberek közszolgálati pályára történő irányítása és megtartása csak versenyképes illetményekkel lehetséges. (Ne tévesszen meg minket a jelenlegi munkaerő piaci helyzet, amely miatt ma "nyomott bérek" mellett is hajlandóak fiatal szakemberek közszolgálati munkát vállalni.)

A közszolgálati munkavállalók mintegy 60 %-ának (kb. 400 ezer fő) 2010 óta változatlan összegű a nominális nettó keresete. 2011-től a személyi jövedelemadó törvény változása (az adójóváírás kivezetése) miatt a bruttó 243.000 Forintnál kevesebb illetménnyel rendelkezők számára - fizetésük négy évvel ezelőtti nominális összegének megtartása érdekében (bonyolult, bürokratikus, egyéni igénylés alapján) - bérkompenzációt kell fizetni. Azt külön is megemlítjük, mert elfogadhatatlannak tartjuk, hogy azon munkavállalók esetében, akik saját maguk, vagy házastársuk jogosult a családi adókedvezményre, a gyerek után igénybe vett adókedvezmény összegét levonják a kompenzációból.

1. Bérfelzárkóztatási program

Az MKKSZ a jelenlegi helyzet fokozatos javítása érdekében kidolgozna egy több évre szóló bérfelzárkóztatási programot. A bérfelzárkóztatási program rövidtávú célja a közszolgálati keresetek reálérték csökkenésének megállítása, majd érezhető növekedése.

Programunk egyik pillére lehetne az éves infláció mértékének megfelelő garantált tarifaemelés. Ez jelentené a bérek automatikus növekedését a közszféra valamennyi munkavállalója számára. A program másik pillére a tárgyévi GDP növekedés legalább 50 %-ának megfelelő mértékű reálkereset emelkedés. (E koncepció lényegét az előző Fidesz kormány időszakában 2001-2002-ben a kormány és a szakszervezetek közösen dolgozták ki.)

A bérfelzárkóztatási program a jelenleg hatályos bérrendszerek keretei között csak akkor valósítható meg, ha sor kerül az illetménytételek legalább 20 %-os növelésére. Ma már a 20 %-os lineáris tarifa emelés nem lenne elegendő a minimálbér, bérminimum lefedettség eltörlésére az illetményrendszerekben. Ezért olyan bérszakmai megoldást kellene alkalmazni, amely az alsóbb fizetési osztályokban - tényleges béremelést nem eredményező - magasabb, mint 20%-os, a felsőbb fizetési osztályokban ennél esetleg alacsonyabb arányú emelkedést biztosítana.

Ez a megoldás tehát a legalább 120.000 Forintot vagy annál többet keresők számára jelentene béremelkedést is. Ezért az egyébként is alacsony keresettel rendelkezők esetében (a munkavállalók kb. 30 %-ánál, a tarifa emelés nem jár együtt béremeléssel) átmenetileg keresetpótló juttatást kellene biztosítani. (Ennek a problémának a kezelésére, "előlegként" elfogadható lehetne olyan megoldás, mint amit a Kormány jelenleg a fegyveres rendvédelmi-, illetve a szociális szférában alkalmaz. A helyzet rendezésének szükségességét közvetett módon az a kormányzati intézkedés is alátámassza, amelynek tulajdoníthatóan 2014. január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál dolgozó középfokú végzettségű kormánytisztviselők esetében - "kivételezett" bértáblát alkalmazva - 16-42 %-os illetmény növelés történt.)

2. Bérrendszerek felülvizsgálata

A bér felzárkóztatási programmal egyenértékű fontosságúnak tekintjük a jelenlegi (helyenként szinte áttekinthetetlen) közszolgálati bérrendszerek felülvizsgálatát. Szakszervezetünk egy olyan bérrendszer kidolgozásában érdekelt, amely kifejezi a közszféra egyetemlegességét, ugyanakkor lehetőséget ad az egyes foglalkozási ágak indokolt különbözőségeinek megteremtésére. Ezt jelenleg általános és garantált automatizmusok, szakmai specifikumok és (ahol lehet) alku tárgyát képező minőségi ösztönző beépítése útján látjuk megoldhatónak. (Ma már - az általános közalkalmazotti bértáblától eltérő - külön bértábla érvényes az egészségügy és a közoktatás területén.)

Az MKKSZ elfogadja és támogatja azt, hogy a bérezés gyakorlatában megfelelően érvényesüljön a teljesítmény elv. A teljesítményalapú juttatás széleskörű bevezetéséhez azonban növelni szükséges a jelenlegi személyi juttatási keretet, mert a teljesítmény szerinti díjazás nem eredményezheti azt, hogy a munkavállalók egymás rovására jussanak többletjövedelemhez. Ehhez elengedhetetlennek látjuk azt, hogy az intézményszintű bérbeállás magasabb legyen, mint 100 %, mert az teremthet fedezetet a teljesítmény szerinti differenciált juttatásra.

Azt is alapkövetelménynek tekintjük, hogy a munkateljesítmény mérése objektív és ellenőrizhető módon történjen, és a munkáltatói döntésnek lehessen kockázat nélküli kontrollja. Itt utalunk a Kttv. általunk két vitatott jogintézményére a méltatlanságra, és a vezetői értékrendhez történő alkalmazkodásra. (Ezek ismeretében milyen bátorsággal lehet majd vitatni a munkáltató teljesítményértékelését? Mi lehet a kockázat nélküli kontroll?)

Az MKKSZ eddig már két teljesítmény értékelési rendszer csendes kimúlásának, vagy látványos bukásának volt szemtanúja. A jelenlegi (kb. fél éve működő) rendszerben nem egészen egyértelmű, hogy mi az a teljesítmény, ami a pályán maradás feltétele, és mi az a teljesítmény, ami előrelépésre ad lehetőséget, és mi az a teljesítmény, amit egy adott időszakban végzett munka alapján külön juttatással honorálnak.

3. Bértábla korrekció

A közszolgálati bér és juttatási rendszer generális átalakítását megelőzően szakszervezetünk elengedhetetlenül szükségesnek tartja a jelenleg hatályos közszolgálati illetménytételek (köztisztviselői, kormánytisztviselői, közalkalmazotti illetménytáblák) - az általános nyugdíjkorhatár növekedése miatt, azzal összhangban történő - két-három fizetési fokozattal történő kiegészítését. (Az új pedagógus bértábla és a NAV kormánytisztviselői tábla részben már ennek megfelelően bővült.)

4. Béren kívüli juttatások egységesítése

Javasoljuk azt is, hogy a költségvetési intézményekben dolgozók béren kívüli ellátásának rendszere - jogállástól függetlenül - egységes legyen és a juttatások mértéke (fokozatosan) azonos értéket tartalmazzon. Ennek megvalósítása érdekében kezdeményezzük az egységes közszolgálati cafetéria-rendszer bevezetését. (A béren kívüli juttatás szerintünk független a jogállástól. Ezzel a juttatással a munkáltató a munkavállalónak azokat a költségeit ismeri el (és vállalja át), amely a munkáltató elvárásaival, a munkavégzés jellegével összefüggő kiadás (utazás, étkezés, ruházat, stb.).

5. Közszolgálati komparatív előnyök

Az MKKSZ indokoltnak tartja azt, hogy a közszféra munkavállalói számára megmaradjanak (vagy visszatérjenek) a sajátos (nemzetközi gyakorlatban is meglévő) közszolgálati juttatások. Ilyennek tekintjük pl. a jubileumi jutalmat, a 13. havi illetményt, a kedvezményes utazást, a kötelező bankszámla fenntartás költségeinek átvállalását, és az egyes ágazatok (intézmények) munkavállalói számára biztosított speciális, vagy helyi kedvezményeket.

(Csak emlékeztetőül:

  • csökkent az átlagoshoz képest hosszabb felmondási idő, a magasabb összegű végkielégítés,
  • megszűnt a 13. havi fizetés
  • változtak a jubileumi jutalomra való jogosultság feltételei
  • napjainkra már fogalmilag is eltűnt a rekreációs szabadság
  • eltűntek az olyan alanyi jogon járó juttatások, mint ruhapénz, étkezési hozzájárulás, stb.
  • lényegében megszűnt, vagy nagyon-nagyon jelentősen csökkentek az utazási kedvezmények
  • fokozatosan kimúlt a kedvezményes üdülés lehetősége
  • nincsenek már azok a béren kívüli juttatások, amelyek akár a gyermek intézmények igénybevételét, sport és szabadidős létesítmények használatát, vagy más egyéb a munkáltató által biztosítható kedvezményeket jelentették, és itt nem is említjük a pénzbeli juttatásokat, az egészségpénztári támogatást, vagy azt, hogy olyan juttatásokat sem adnak, amit viszont a törvény ír elő, mint például a képernyő előtt szükséges védőeszközök.)

Az MKKSZ azonosul azzal a törvényi követelménnyel, amely a Kttv preambulumában olvasható, nevezetesen: azzal, hogy a tisztviselők Magyarország érdekeit szolgálják, legyen értékelvű közszolgálati tisztviselői hivatás, a tisztviselők hivatalukhoz méltó kötelességtudatos magatartást tanúsítsanak, és mindezek fejében az állam kiszámítható életpályát nyújt a számukra. Elfogadjuk azt is, hogy a köz szolgálata nem egyszerűen csak egy munkahely, sőt több, mint hivatás, ez szolgálat! Ez esetben még inkább indokolt, hogy ennek a szolgálatnak legyenek komparatív előnyei. Mi az életpálya szerves részének tartjuk a komparatív előnyöket, beleértve az aktív pályafutás befejezése utáni időkre szóló munkahelyi közösséghez való kötődés intézményesített eszközeit, és egyéb gondozást is. (Ma sem érthető számunkra, hogy a nyugdíjasokkal való foglalkozás lehetőségeit miért törölte a jogalkotó?)

A komparatív előnynek tekintjük, és ezért szakmai javaslatainkkal támogatjuk azt a kormányzati elképzelést, hogy (akár a 2001-2002. évi szabályok "felélesztésével") a közszolgálati munkavállalók számára legyen lehetőség kedvezményes lakáscélú hitelek igénybevételére.

6. Bérfinanszírozási garancia

Álláspontunk szerint változtatni kell a közszolgálati bérfinanszírozás rendszerén is. A közszolgálat területén egyértelműen érzékelhető a "központi" állam meghatározó szerepének erősödése. Ennek megfelelően - az egységes irányításhoz, követelménytámasztáshoz és forrásbiztosításhoz igazodóan - a bérfinanszírozásnál is érvényesülnie kell annak, hogy a garantált bérpozíció fedezetét az állami, a társadalombiztosítási szervek és az önkormányzatok költségvetése (központi forrásból) nevesítve tartalmazza.

Készítette:
Boros Péterné