A KORMÁNYZAT NEM ÉRZÉKELI A SZTRÁJKVESZÉLYT, PEDIG..... !

Megjelent: 2017. november 23. csütörtök

Az ülést követően - négy és fél óra múlva -  került fel a parlamenti irományok közé az országgyűlési köztisztviselők önálló életpályáját indítványozó javaslat: http://www.parlament.hu/irom40/18565/18565.pdf 

A KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM (KÉF) SOROS ÜLÉSÉRŐL JELENTJÜK

A „KÖZROSSZ” ORSZÁGÁBAN (NÉPSZAVA) MÉGIS OPTIMISTA TARTALMÚ A „JÓ ÁLLAM JELENTÉS 2017” ÖSSZKÉPE, ÉS E MELLETT AZ ÁTSZERVEZETT ORSZÁGOS HIVATALOK DOLGOZÓI, VALAMINT A BIZALOMVESZTÉS ÉS MÉLTATLANSÁG ÁLDOZATAI IS SZÓBA KERÜLTEK…A KÉF 1992-ÓTA ÜLÉSEZIK, DE MŰKÖDÉSE MÉG JAVÍTHATÓ…

A KÉF 2017. november 20-i ülésére hirtelen változó napirenddel és változó helyszínen került sor, időben és még térben is szűk keretek között, a Miniszterelnökség 36. tárgyalójában.  

Írásos előterjesztés a végül elsőként tárgyalt tájékoztatóhoz nem érkezett, a 2. napirend anyagát, a „Jó Állam Jelentés 2017” - című 170 oldalas kutatási összefoglalót – mint a Fórum tagjai által véleményezendő állami tájékoztatást – az ülés előtt 24 órával küldték meg.

 A 3. napirend az előző ülésről csúszott át, tárgyalásához érdemi írásos jelentés állt rendelkezésre, bár hogy 2012 óta összesen hány köztisztviselő vesztette el a megélhetését bizalomvesztés, vagy méltatlanság miatt, azt most sem lehetett megtudni!

A munkát a Kormányzati Oldalon dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár úr vezette, a Munkavállalói Oldalt Fehér József, az Önkormányzati Oldalt Kerekes Miklós TÖOSZ alelnök, Ajak polgármestere vezette. Az MVO előzetes egyeztetésén úgy döntött, hogy nem kér napirend előtti tárgyalást, mondandóit a tárgykörök vitatása során fejti ki.

 1. Napirend

Tájékoztató a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő kormányzati intézkedések alkalmazottakat érintő hatásairól

Előadó:Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár asszony

Immár tradicionálisan, szinte alapműködési jellemzőként az történt, hogy–noha az előadó előtt láthatóan kidolgozott és részletes jelentés írásos anyaga feküdt, amiből a szóbeli tájékoztatást elővezette –a Kormányzati Oldal a napirend írásos előterjesztését az ülés előtt nem küldte meg a Fórum tagjainak. De az is mintegy rutinszerűen zajlott, hogy a vita során ennek későbbi megküldését persze megígérték…

A pergőtűzszerűen sorolt adatok rekonstruálása itt és ebben a formában lehetetlen. A lényeg talán mégis felidézhető; összesen 76 országos hatáskörű szervezet (központi hivatalok) átszervezésére került sor, több lépcsőben. Ennek során ezek 52%-a megszűnt. A státuszok (ezek mögött magasan képzett szakemberek vannak, akik egy más szemléletben a nemzeti tudásvagyon részei) közel fele is így járt, az 1921 állománytáblai helyből azért 1091 máshová (minisztérium) átcsoportosításra került.  Közben – az agrárigazgatást kivéve -  érvényesült a létszámra és bértömegre kiadott 20 százalékos csökkentés parancsa, a vezetői státuszok 27 százaléka megsemmisült. Sokan, 2700 fő került megyei, vagy járási hivatalba.

A hatósági jogkörök régi megyei-járási megoszlásának 49:51 aránya az átszervezések és a jogi háttér átalakítása során 31:69 – re módosult. A statisztikai elemzések alapján azokban az eljárásokban, ahol feltűnően kevés volt a II. fokú eljárás, a fellebbezés lehetőségét felszámolta a jogalkotás.

A vita – az anyag előzetes ismeretének és időigényes előzetes elemzésének elmaradása miatt - erősen formális volt.  Az Önkormányzati Oldal - Kerekes Miklós leszögezte: miközben az igazgatás ezen átalakítása nem csökkentette az önkormányzati tisztviselők terhelését, sőt, az alacsony bér miatti elvándorlás a maradókét megnövelte, mindez nem hozott béremelkedést a számukra.

2. Napirend

Tájékoztató a „Jó Állam Jelentés 2017”  és a „Jó Állam Véleménymérés 2017” eredményeiről – Előadó: dr.Patyi András úr, az NKE rektora, az Államreform Bizottság 2 vezetője

A 2015 után másodszor bemutatott jelentés az ülés előtti napon került be a KÉF napirendjére, s a tárgyalás során dr. Patyi András által az üléssel eltöltött 94 percet is figyelembe véve tényleg feszes lehet a kormányzati oldalon a munkaprogram. Ugyanis a rövid szóbeli áttekintés - bemutatás után a vitában más elfoglaltság miatt a rektor úr már nem tudott részt venni.

 

A 150 indikátor és öt vizsgálati dimenzió, valamint öt minőségi fokozat alapján összeállított „minőségleíró kaleidoszkóp” részben konform az EU és más nemzetközi vizsgálati standardokkal, de a tanulmány szerkezetében, s főleg a jelentés szemléletében jól láthatóan a kormányzati törekvések és a politikai döntéshozatal szempontjai szabták ki a végső formát.

Érdemi és alapos vitára ilyen helyzetben esély nem volt – talán valami formális és lejelenthető testületi elvárást kellett kipipálni – de néhány érdemi eljegyzés azért elhangzott az időben is erősen beszorított ülésen.

Kiderült; a kormányzat ettől az erőfeszítéstől a kormányzati képesség évente regisztrált fejlődésének bizonyítékát várja, bár emiatt az egész vállalkozás sodródik abba az irányba, hogy csak a számára kedvező mutatók egybegyűjtésére fordítson energiát. Jól bizonyítja ezt a V4 országokhoz képest valóságosan beállt lemaradást – egyes mutatókban azok negyedére vagyunk csak képesek – mintegy rejtegető, vagy el is rejtő összeállítás.

„A már címében is kicsit determinált jelentés szerint jól mennek a dolgok, erős a kormányzati képesség” – állapította meg Fehér József, aki leszögezte; ebből az imponálóan összeállított horribilis mennyiségű adatból hiányzik az állam működését biztosítók véleménye és valóságos helyzete. Abból a képből, amit ez az anyag az államigazgatásról, a közigazgatásról nyújt, teljesen hiányoznak az önkormányzatok.

Egyrészt itt – ebben a jelentésben - jól vizsgázik az állam, másrészt a kormányzat vezető képviselői a bürokrácia leépítéséről, több százezer kirúgandó tisztviselőről beszélnek. Márpedig ahonnan a dolgozók minimum negyedét ki lehetne rúgni, az a rendszer nem lehet hatékony, - de hát nem is ez a valóság!

Boros Péterné, miközben elismerését és köszönetét fejezte ki a jelentést összeállító kutatóknak, rámutatott; szakszervezeti vezetőként azt tapasztalja, hogy a közigazgatásban dolgozók keresete és elégedettsége olyan, hogy arról pozitív grafikonokat legyártani lehetetlen lenne. Miközben érezhető feszültség van a központi igazgatás dolgozói között, miközben az önkormányzati dolgozók 51 %-a lassan tíz éve nem kapott fizetésemelést, a versenypiacon minimum az önkormányzati nettó bér kétszeresét keresik a szakemberek, a diplomásoknál esetenként a négyszeres bér is előfordul. A közigazgatás, és főleg az önkormányzati igazgatás a kvalifikáltabb területeken az összeomlás küszöbén áll – jelentette ki.

Miközben mindezt harmadik éve folyamatosan szóvá tesszük az összes formális és nyilvános fórumon, miközben három sikeres sztrájkot (2016. június 22; szeptember 14, 2017. július 17) szerveztünk figyelmeztetésként az önkormányzati bérek emelése érdekében, és miközben konföderációnk, a SZEF által is támogatott kezdeményezést tettünk a minimális bértarifa rendszer kibővítése, a bérminimumok emelése, és a diplomás bérminimum, mint harmadik elem bevezetése érdekében, a kormányzat gyakorlatilag fél éve minden érdemleges választ megtagad a számunkra – mondotta.

Kormányzati adatok alapján is azt látjuk, hogy a 680 ezer elismert igazgatási, közszolgálati státuszból a kormány 15 700 betöltetlen állást tart nyilván. A még helyükön maradók túlterhelése, a túlóráztatás és a helyettesítés kifizetés nélkül azt eredményezi, hogy alapvető szakmai területek (pénzügyi, műszaki, szociális) valóságosan és ténylegesen az összeomlás előtti állapotban vannak, amit már csak az alulfizetett, elismerés nélkül dolgozók hivatástudata, közszolgálati elkötelezettsége tart a víz felett.

Holnap ülésezik az MKKSZ ÖDOSZT, a mi szakszervezetünk jellegadó, legnagyobb tagcsoportját alkotó Önkormányzati Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa. Sztrájk előtti helyzet, egyre fokozódó elégedetlenség, elkeseredettség van a soraikban - és akkor is ez a helyzet, ha mindez a JÓ ÁLLAM JELENTÉS 2017 nem mutatja meg!

A vita későbbi szakaszában bebizonyosodott, hogy a bemutatott jelentés metodikájában, adatfelvételében, indikátoraiban és az adatokat bemutató szemléletében, a csoportosításban, a tetszőleges idősorok alkotásban egyaránt visszatérő hiány, hogy az önkormányzati terület adatai elkülöníthetetlenek, vagy alapvetően hiányoznak, és tételesen tetten érthetővé vált, hogy a szakmai érdekképviseleti szervezeti kategóriából is kimaradtak a szakszervezetek.

Szinte angyal szállt át a különösen szűk kis szobán, amikor kiderült; a legnagyobb lakossági elégedettséget jelentő igazgatási- lakossági szolgáltatást az önkormányzati tisztviselők végzik az adózással kapcsolatos tájékoztató és szolgáltató tevékenység területén…

A vita zárásakor két ígéret hangzott el; egyrészt, 2018 elején lesz egy alaposabb értékelő, vitató konzultáció az NKE szervezésében, másrészt a közigazgatás önálló specifikációs elem lesz a kutatásban, amelynek egyébként elképesztően jelentős adatgazdagságát jobban kell propagálni, és megfelelő honlapon hozzáférhetővé kell tenni.

3.  Napirend 

 A bizalomvesztés és a méltatlanság jogintézménye alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok értékelése

Előadó: Dr. Füredi Károly, a Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnöke.

A napirend alapos, adat gazdag írásos anyag előzetes ismerete mellet került sorra. A számok azt bizonyítják, hogy 44 bizalomvesztés és 32 méltánytalanság miatti eljárás indult, ezek sorsa ismert, de a tárgyalás végére sem derült ki, az előző ülésen kért adat megadásának hiányában nem derült ki, hogy 2012 júniusa óta hány tisztviselő vesztette el ez úton az állását úgy, hogy utána nem fordult a Döntőbizottsághoz.

A lényeg ötödik éve változatlan; ugyan az elindított eljárások felében részben vagy egészében az érintett panaszosnak adott igazat a Döntőbizottság, ez a két felmondási ok továbbra is százezres tisztviselői tömeget fenyeget azonnali állásvesztéssel, a végkielégítés elvesztésével, a szakmai becsület elvesztésével, miközben e két jogintézmény egész Európában példátlan, ismeretlen hatalmat ad a vezetők kezébe…

A KÉF két oldala kéri a teljes adatszolgáltatást és az ombudsman vonatkozó döntésének megfelelően követeli e kategóriák felülvizsgálatát. Egyben tudomásul vették, hogy a testület a jövőben Közszolgálati Döntőbizottság néven működik tovább.

Boros Péterné arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire irreális ilyen fenyegetéssel terhelni olyan tisztviselőket, akiknek az irreális túlterheltség miatt már fizikai esélyük sincs az alapos és körültekintő eljárások vitelére!

 4.  Napirend

A KÉF SZMSZ szerinti működésének eddigi tapasztalatai

Fehér József az 1992-es kezdetekre visszaemlékezve jó érzéssel állapította meg, hogy a KÉF mindig követte reguláris kereteit, a legutóbb 2015. október 15-én frissített SZMSZ-t.

A KÉF működése rendszeres, kiszámítható és szervezeti értelemben rendben van. Ezt beárnyékolja az írásos előterjesztések immár rendszer-tipikus hiánya, elmaradása, a tájékoztatók szóbelisége, az így kialakuló szituációk, adatértelmezések váratlansága, tartalmi ellehetetlenülése.

Munkánk során feltűnően kevés közös döntés született. Nincsenek közös álláspontjaink, ajánlásaink, talán fogyatékosan és eredménytelenül kezeljük a nyilvánosságot.

Égetően szükség volna egy olyan közösen kialakított dokumentumra, jogszabály értelmezésre és módszertani mutatóra, amellyel az itt folyó munkát leképezve mintát tudnánk adni a munkahelyi szociális párbeszédek megszervezésére, az eljárások kereteinek megteremtésére.

Talán a tárgykörök vonatkozásában is léphetnénk; el kellene érni, hogy a közigazgatás-politikai, az itt szolgáló tisztviselők valamennyi bér és jövedelem, jogállási és képzési-előmeneteli ügye ide kerüljön.

Dr. Latorcai Csaba válaszában a nyilvánossági kérdéskörre reagálva bemutatta munkatársát,Királyszombati Zitát, aki a jövőben az oldalak által közösen elfogadható és kiadható közlemények összeállításáért felel. 

Záró mondataiban jelezte, hogy amennyiben a Kormány és az Országgyűlés elé nem kerül vonatkozó téma, a KÉF következő ülésére csak január vége felé kerülhet sor.

Ezt követően négy és fél óra múlva került fel a parlamenti irományok közé az országgyűlési köztisztviselők önálló életpályáját indítványozó javaslat: http://www.parlament.hu/irom40/18565/18565.pdf 

Budapest 2017. 11. 23.

Boros Péterné

 

 

 


 

  • Kétezerrel kevesebb fizikai munkás dolgozott a boltokban áprilisban, mint év elején. Pedig a boltos bérek is emelkedtek. A létszám a kisebb boltokban zsugorodott. Egyébként a kis- és közepes boltos vállalkozásoknál...

  • Ne hagyjuk magunkat agyonnyomni a sok munka által – komoly hatása lehet a szív egészségére nézve. Ha túl nagy a nyomás rajtunk, szabálytalan szívverés is kialakulhat – írja a napidoktor.hu.

  • Duplán rossz helyzetben van több tízezer nyugdíjas: egyrészt hiába vár arra, hogy beköltözhessen egy szociális intézménybe, másrészt ha sikerrel be is kerül, korántsem biztos, hogy ki tudja fizetni ellátási költségeit...

  •  A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete a Múzeumok Éjszakájára szervezett egy tüntetést, mellyel a múzeumi dolgozók alacsony bérére kívánták felhívni a figyelmet – írja a pecsma.hu.

  • Az első fél év végéhez közeledve főleg a kisebb cégek maradtak el a szabadságok időarányos kiadásával, mivel jogszabálysértésnek számít, ha a munkáltató nem adja ki az adott évre járó szabadságot,...

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

További információk

Copyright 2011. Joomla Template Maker. adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában